Həbibova Könül Əzizağa qızı

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt şəhəri 
Təvəllüdü 20.07.1980 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Lənkəran Dövlət Universisteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya  üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


5706.01

Azərbaycan dili

“Müasir Azərbaycan dilində elliptik cümlələr və onların üslubi xüsusiyyətləri” 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

21

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

2 monoqrafiya:

Müasir Azərbaycan dilində elliptik cümlə (“Elm və Təhsil”, Bakı, 2010, 197 s.).

Müasir Azərbaycan dilində elliptik cüm­lə Нитгдя манипулйасийа («Елм вя Тящсил», Бакы, 2011, 60 s.). 

Elmi əsərlərinin adları

1. M.F.Axundovun əsərlərində antroponimlərin mənşəyi. Elmi axtarışlar, Bakı, 2002, VII toplu, s. 142-144.

2. M.F.Axundovun əsərlərində onomastik vahidlərin üslubi imkanları. Elmi axtarışlar, Bakı, 2002, VIII toplu, s. 15-17.

3. Бир даща еллиптик жцмляляр щаггында. Tядгигляр, Бакы, Елм, 2004, № 1, s. 16-19.

4. Семантик еллипсисин бязи мязиййятляри. Елми ахтарышлар, Бакы, Сяда, 2006, ХХВ, s. 100-104.

5. Еллиптик жцмляляр вя публисистик цслуб. СДУ, Елми Хябярляр, Сумгайыт, Сумгайыт Дювлят Университети,  № 4, 2006, s. 3-7.

6. Еллиптик жцмлялярдя модаллыг вя интонасийа. Тядгигляр, Бакы, Нурлан,  № 2, 2007, s. 65-73.

7. Еллиптик жцмляляр реклам мятнляриндя. АМЕА, Хябярляр, Щуманитар елмляр серийасы, Бакы, Елм, 2007, № 1, s. 167-173.

8. Еллиптик нида жцмляляри. Тядгигляр, Бакы, Нурлан, 2007,  № 3, s. 269-274.

9. Reklamlar və yazı mədəniyyəti. Тядгигляр, Бакы, Нурлан,  № 3, 2008, s. 146-149.

10. Müasir Azərbaycan dilində tabesiz mürək­­kəb elliptik cümlə. “Türkologiya”, Bakı, 2008, № 1-2, s. 67-75.

11. Nitqin manipulyativ təsiri. AMEA, Xəbərlər, Humanitar elmlər seriyası, Bakı, 2010, № 1, s. 76-83.

12. Dildə qənaət prinsi­pi­nin psi­xo­­linq­vis­tik şərhi (“Kitabi-Dədə Qorqud das­tan­la­­rı”­nın materi­alları əsasın­da). Türkologiya jurnalı, Bakı, 2011, № 4, s. 75-84.

13. Еллитпик жцмлялярин тядгиги щаггында. АМЕА Аспирантларынын Елми Конфрансынын Материаллары, Бакы, Елм, 2004 АМЕА Аспирантларынын Елми Конфрансынын Материаллары, Бакы, Елм, 2004, s. 370-371.

14.  Еллиптик жцмлялярин цслуби имканлары. АМЕА Аспирантларынын Елми Конфрансынын Материаллары, Бакы, Елм, 2005, s. 301-302.

15.  Рекламлар вя дил нормасы. «Кцтляви информасийа васитяляринин дили» Республика Елми Конфрансынын материаллары. «Елм вя Тящсил», Бакы, 2010, s. 50-55.

16. Dil eğitiminde zamirlerin psiko­lingvistik içeriği. III Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi  Kurul­tayı, İzmir, 1-3 İyul, 2010, s. 42.

17. Farklı üslupla­rda ellip­tik tümceler. Улусларарасы Тцрк Дили ве Едебиййаты Сempozyumu (Dil ve цslup incele­me­le­ri) Bildirileri, Süleyman Demirel Universitesi, cilt I, İsparta, 2012, s. 567-574.

18. Değişik Sistemli Dil­lerde Söylevde Eyle­tim Etkisinin  Yapısı (Azerice, İngilizce ve Rusça'nın dil olguları esasında). Мине Менэи адына Тцколоъи Семпозйумu Bildirileri, Чукурова Университеси, Адана,  2012, s. 671-679. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı  
Vəzifəsi Elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3871489 
Ev tel. (+994 18) 6480576 
Faks  
Elektron poçtu konul_habibova@mail.ru