Həbibova Könül Əzizağa qızı

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt şəhəri 
Təvəllüdü 20.07.1980 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Lənkəran Dövlət Universisteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya  üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


5706.01

Azərbaycan dili

Müasir Azərbaycan dilində elliptik cümlələr və onların üslubi xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

21

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

2 monoqrafiya:

Müasir Azərbaycan dilində elliptik cümlə (“Elm və Təhsil”, Bakı, 2010, 197 s.).

Müasir Azərbaycan dilində elliptik cüm­lə Нитгдя манипулйасийа («Елм вя Тящсил», Бакы, 2011, 60 s.). 

Elmi əsərlərinin adları

1. M.F.Axundovun əsərlərində antroponimlərin mənşəyi. Elmi axtarışlar, Bakı, 2002, VII toplu, s. 142-144.

2. M.F.Axundovun əsərlərində onomastik vahidlərin üslubi imkanları. Elmi axtarışlar, Bakı, 2002, VIII toplu, s. 15-17.

3. Bir daha elliptik jümlələr haqqında. Tədqiqlər, Bakı, Elm, 2004, № 1, s. 16-19.

4. Semantik ellipsisin bəzi məziyyətləri. Elmi axtarışlar, Bakı, Səda, 2006, XXV, s. 100-104.

5. Elliptik jümlələr və publisistik üslub. SDU, Elmi Xəbərlər, Sumqayıt, Sumqayıt Dövlət Universiteti, № 4, 2006, s. 3-7.

6. Elliptik jümlələrdə modallıq və intonasiya. Tədqiqlər, Bakı, Nurlan, № 2, 2007, s. 65-73.

7. Elliptik jümlələr reklam mətnlərində. AMEA, Xəbərlər, Humanitar elmlər seriyası, Bakı, Elm, 2007, № 1, s. 167-173.

8. Elliptik nida jümlələri. Tədqiqlər, Bakı, Nurlan, 2007, № 3, s. 269-274.

9. Reklamlar və yazı mədəniyyəti. Тядгигляр, Бакы, Нурлан,  № 3, 2008, s. 146-149.

10. Müasir Azərbaycan dilində tabesiz mürək­­kəb elliptik cümlə. “Türkologiya”, Bakı, 2008, № 1-2, s. 67-75.

11. Nitqin manipulyativ təsiri. AMEA, Xəbərlər, Humanitar elmlər seriyası, Bakı, 2010, № 1, s. 76-83.

12. Dildə qənaət prinsi­pi­nin psi­xo­­linq­vis­tik şərhi (“Kitabi-Dədə Qorqud das­tan­la­­rı”­nın materi­alları əsasın­da). Türkologiya jurnalı, Bakı, 2011, № 4, s. 75-84.

13. Ellitpik jümlələrin tədqiqi haqqında. AMEA Aspirantlarının Elmi Konfransının Materialları, Bakı, Elm, 2004 AMEA Aspirantlarının Elmi Konfransının Materialları, Bakı, Elm, 2004, s. 370-371.

14. Elliptik jümlələrin üslubi imkanları. AMEA Aspirantlarının Elmi Konfransının Materialları, Bakı, Elm, 2005, s. 301-302.

15. Reklamlar və dil norması. «Kütləvi informasiya vasitələrinin dili» Respublika Elmi Konfransının materialları. «Elm və Təhsil», Bakı, 2010, s. 50-55.

16. Dil eğitiminde zamirlerin psiko­lingvistik içeriği. III Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi  Kurul­tayı, İzmir, 1-3 İyul, 2010, s. 42.

17. Farklı üslupla­rda ellip­tik tümceler. Улусларарасы Тцрк Дили ве Едебиййаты Сempozyumu (Dil ve цslup incele­me­le­ri) Bildirileri, Süleyman Demirel Universitesi, cilt I, İsparta, 2012, s. 567-574.

18. Değişik Sistemli Dil­lerde Söylevde Eyle­tim Etkisinin  Yapısı (Azerice, İngilizce ve Rusça'nın dil olguları esasında). Мине Менэи адына Тцколоъи Семпозйумu Bildirileri, Чукурова Университеси, Адана,  2012, s. 671-679. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115

Vəzifəsi Elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3871489 
Ev tel. (+994 18) 6480576 
Faks  
Elektron poçtu konul_habibova@mail.ru