Mehrəliyev Elçin Əli oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağdam rayonu, Güllücə kəndi   
Təvəllüdü 18.05.1952 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki Bakı Dövlət Universiteti)
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

Müharibə və ədəbiyyat (90-cı illərin Azərbaycan ədəbiyyatı əsasında)

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

Azərbaycan nəsr və dramaturgiyasında Qarabağ mövzusu

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

135

 

8

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-        fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının yeni mövzu və ideyalarının tədqiqi;

2. Qarabağ mövzusunun Azərbaycan milli ədəbiyyatında təşəkkülü və inkişaf mərhələlərinin araşdırılması;

3. Qarabağ folklor mühiti özünəməxsusluğunun tədqiqi;

4. Azərbaycan şifahi söz sənətinin Qarabağla bağlı nümunələrində milli koloritin, tarixi və etnoqrafik xüsusiyyətlərin üzə çıxarılması;

5. Azərbaycan yazılı ədəbiyyatında Qarabağla bağlı ilkin məlumatların çatdırılmasında sənədli-bədii nəsrə meyl və poetik üslubdan istifadə xüsusiyyətlərinin tədqiqi;

6. Azərbaycan torpaqlarına erməni təcavüzü hadisəsinin bədii ədəbiyyatda mövzu və problematika təkamülünə təsir dərəcəsinin aydınlaşdırılması;

7. Qarabağ hadisələrinin bədii inikası nəticəsində ədəbiyyatın janr, üslub və sənətkarlıq meyllərinin müəyyənləşdirilməsi;

8. Qarabağ müharibəsi mövzusunun ədəbiyyatda təşəkkülünün publisistikadan epik təsvirə qədər gedən yol, istiqamət kimi müəyyən edilməsi;

9. Azərbaycan ədəbiyyatında multikultural ideyalar, multikultural mühiti sınaq dövrü həqiqətləri publisistikada, çoxmədəniyyətliliyin ədəbiyyata təsiri və s. kimi problemlərin araşdırılması.

Elmi əsərlərinin adları 1. Hər kəs öz taleyini yaşayır. (Kitabda Almas İldırımın, Mikayıl Müşfiqin, tənqidçi-alim Nizami Cəfərovun yaradıcılığı və Şekspir “Otello”sunun qəhrəmanları haqqında elmi məqalələr verilmişdir. Bakı: Azərnəşr, 1998, s. 272;

2. Мüаsir Azərbaycan poeziyasında müharibə mövzusu. «Dil və ədəbiyyət». Bakı: 1999, № 2 (24) с. 83-88;

3. Müasir poyeziyada. «Azərbaycan» jur. 1999, № 10, с.176-183;

4. «Şəhidlər» - xalq mübarizəsi haqqında lirik təhkiyə kimi. Azərbaycan Emlər Akademiyasının Xəbərləri: (Ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası), 2000, № 1-2, s.77-87;

5. Mühribə və nəsrimiz. «Azərbaycan» jurnalı, 2000, № 8, s.175-183;

6. Müharibə və ədəbiyyat (Qarabağ uğrunda müharibə və 90-cı illərin ədəbiyyatı. Bakı: Azərnəşr, 2000, 14, 25 ç.v.;

7. İnsan – xeyirlə şər çarpışmasının təcəssümü. İnsana poetik, publisistik və elmi baxış. Bakı, Günəş, 2001, s. 45-62;

8. Bədii nəsrimiz: durğunluqdan canlanmaya. «Azərbaycan» jurnalı, 2005, № 12, s.138-147;

9. ХХ əsrin əvvəllərində erməni-müsəlman davası mövzusunda yaranan əsərlərin ideya-məzmun xüsusiyyətləri. АМЕА-nın Xəbərləri (Qumanitar elmlər seriyası), № 3. Bakı: «Elm», 2007, s.104-121;

10. Ədəbi proses haqqında düşüncələr. AMEA-nın Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası), №4. Bakı: Elm, 2008, s. 3-10;

11. Azərbaycan ədəbiyyatında Qarabağ mövzusu: ideya və sənətkarlıq məsələləri. Bakı: Nurlan, 2008, 21 ç.v.;

12. Sovet dövrü ədəbiyyatında Qarabağ mövzusuna ikili baxış. «Ədəbiyyat» məcmuəsi, (АМЕА-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun elmi əsərləri), 2008, XXI cild, s. 156-166;

13. Карабахский конфликт и позиция мирного сосуществонная в Азербайджанской литератуpе. Сегодня и завтра Российской экономики. Москва, 2009, № 31, s. 221-226;

14. Zaman və ədəbiyyat. Bakı. “MBM”, 2009, s. 110-124;

15. Особенности художественного отображения направленной против Азербайджана агрессии. «Литература при Черноморский край» jurnalının 2012, №12, s. 116-119;

16. «Россия в современном азербайджанском военном романе», научно-публицистическом журнале «Энтелехия», в №27 за 2013 г.

17. Xocalı soyqırımı və ədəbiyyatın harayı. “Ədəbiyyat məcmuəsi”AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əsərləri, XXVII cild. Bakı, Elm və təhsil, 2016-cı il.

18. Multikultural mühit və ədəbiyyat. AMEA-nın Xəbərləri. (Humanitar elmlər) 2016-cı il, 2-ci say.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu Elmi Şurasının üzvü;

2. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü;

3. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü.

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  1. Bədii yaradıcılıq;

2. Jurnalistlik fəaliyyəti. «Maarifçi» qəzetnin təsisçisi və baş redaktoru.

Təltif və mükafatları «Qızıl qələm» mükafatı laureatı
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Hüseyn Cavid prospektı 117
Vəzifəsi Mətbuat tarixi və publisistika şöbəsinin baş elmi işçisi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 7845252  
Ev tel. (+994 12) 4496303 
Faks  
Elektron poçtu