Cabbarlı Nikpur Mirhüseyn oğlu

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikaı, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 16.04.1968
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatşünaslığında klassik irs problemi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

XX əsr Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı (türkdilli örnəklər əsasında)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

64

 

7

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının elmi-nəzəri statusunun müəyyənləşdirilməsi, bu ədəbiyyatın janrlar üzrə araşdırılması, ayrı-ayrı görkəmli nümayəndələrinin yaradıcılığının öyrənilməsi və s. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun 2015-ci ilin əsas qrant müsabiqəsi çərçivəsində təqdim olunmuş kompleks elmi-tədqiqat proqramlarının (EİF-KETPL-2015-1(25)) qalibi olmuş «Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı: təşəkkülü, inkişaf mərhələləri və problemləri» layihəsinin (01 aprel 2017-ci il – 01 aprel 2019-cu il) rəhbəri.

Elmi əsərlərinin adları

Monoqrafiyalar

1. Əhməd Cəfəroğlunun ədəbiyyatşünaslıq irsi. Bakı: Elm, 2001, 4,25 ç.v.

2. Mühacirət və klassik ədəbi irs. Bakı: Elm, 2003, 10,75 ç.v.

3. Abay Dağlının mühacirət dövrü yaradıcılığı. Bakı: Elm, 2009, 4,5 ç.v.

4. Azərbaycan mühacirət nəsri. Bakı: Elm və təhsil, 2011, 8,75 ç.v.

5. Azərbaycan mühacirət poeziyası (icmallar və portretlər). Bakı: Elm və təhsil, 2014, 7,5 ç.v.

6. Mühacirət və XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. Bakı: Elm və təhsil, 2015, 3,5 ç.v.

Tərtib etdiyi kitablar

1. Elçin və Azərbaycan mühacirətşünaslığının problemləri. Bakı: Təhsil, 2014. 6 ç.v.

2. «Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı kitabxanası» seriyası. I cild. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Bakı: Elm, 2016, 22,25ç.v.

Redaktə etdiyi kitablar

1. Bəkir Nəbiyev. Didərgin şair. Bakı: XXI YNE, 2005, 7,5 ç.v.

2. Bəkir Nəbiyev. Xəzan vurmasın. Bakı: Elm, 2006, 28,25 ç.v.

3. Bəkir Nəbiyev. Heydər Əliyev haqqında etüdlər. Bakı: Çinar-Çap, 2007, 4,25 ç.v.

4. Bəkir Nəbiyev. Hərənin öz yolu var. Bakı: Çinar-Çap, 2007, 31,25 ç.v.

5. Bəkir Nəbiyev. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. I cild. Bakı: Çinar-Çap, 2009, 31 ç.v.

6. Bəkir Nəbiyev. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. IV cild. Bakı: Çinar-Çap, 2009, 35 ç.v.

7. «Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı kitabxanası» seriyası. II cild. Ceyhun Hacıbəyli. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Elm, 2017, 23 ç.v.

Məqalələr

1. Mühacirət ədəbiyyatşünaslığında Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi konsepsiyası.// Azərbaycan EA aspirantlarının elmi konfransının (may, 1996) materialları. Bakı: Elm, 1996, s. 112-113.

2. Sabir mühacirət ədəbiyyatşünaslığında.// «Ədəbiyyat qəzeti», 30 may 1997, 0,4 ç.v.

3. Mühacirət ədəbiyyatşünaslığı Xətai poeziyası haqqında.// «Şah İsmayıl Xətai və onun dövrü» beynəlxalq konfransının (Bakı, 24-26 sentyabr 1997) tezisləri. Bakı: Xəzər Universiteti nəşriyyatı, 1997, s. 27-29.

4. M.Ə.Rəsulzadə Xaqani haqqında.// Xaqani Şirvaninin anadan olmasının 870 illiyinə həsr edilmiş respublika konfransının tezisləri. Bakı: Xəzər Universiteti nəşriyyatı, 1997, s. 30-31.

5. Füzuli Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatşünaslığında.// M.Füzuli – 500 beynəlxalq elmi simpoziumunun (Bakı, 7-8 noyabr 1996) materialları. Bakı: Sabah, 1997, s. 127-133.

6. Mühacirət ədəbiyyatşünaslığında XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri.// «Filoloji araşdırmalar», VII kitab (Ədəbi gəncliyin axtarışları). Bakı, 1998, s. 18-22.

7. Mirzə Fətəli Axundzadə Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatşünaslığında.// Azərbaycan EA-nın Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası, 1998, №1-2, s. 15-22.

8. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti mühacirət ədəbi-elmi fikrində.// Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan EA-nın birgə keçirdiyi gənc alimlərin AXC-nin 80 illiyinə həsr edilmiş ümumrespublika elmi konfransının materialları. Bakı: Elm, 1999, s. 61-62.

9. Əhməd Cəfəroğlunun folklorşünaslıq irsi.// Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. VIII kitab. Bakı: Səda, 1999, s. 167-172.

10. Əhməd Cəfəroğlunun «Azəri ədəbiyyatında istiqlal mücadiləsi» əsəri.// Ədəbiyyat Məcmuəsi (Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əsərləri). XVII cild. Bakı: Ağrıdağ, 1999, s. 266-273.

11. Əhməd Cəfəroğlunun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə baxışı.// Azərbaycan EA-nın Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası, 2000, №3-4, s. 11-24.

12. Mirzə Bala Məhəmmədzadə və klassik ədəbi irs.// Azərbaycan MEA-nın Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası, 2001, №1-2, s. 103-109.

13. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatşünaslığının tədqiqinə dair.// Ədəbi-nəzəri fikir iki əsrin qovşağında (respublika konfransının (Bakı, 20-21 iyun 2001-ci il) materialları. Bakı: Elm, 2001, s. 204-216.

14. Almas İldırımın mühacirət dövrü yaradıcılığı.// Azərbaycan MEA-nın Xəbərləri. Humanitar və ictimai elmlər seriyası, 2002, №1-2, s. 166-175.

15. Cəfər Cabbarlı mühacirət ədəbiyyatşünaslığında.// «Azərbaycan» jurnalı, 2002, №9, s. 178-179.

16. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatında milli-mənəvi dəyərlər problemi (Abay Dağlının «Okullular» pyesi əsasında). // Azərbaycan MEA-nın Məruzələri, 2002, №5-6, s. 328-333.

17. Mühacirət poeziyasında azərbaycançılıq. // Azərbaycan MEA-nın Xəbərləri. Humanitar və ictimai elmlər seriyası, 2003, №1-4, s. 184-192.

18. Azərbaycan mühacirət dramaturgiyasında Anadolu istiqlal savaşının inikası (Abay Dağlının pyesləri əsasında). // Azərbaycan MEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2004, №1, s. 24-32.

19. Azərbaycan mühacirət dramaturgiyasında sənətkar və zaman problemi. // Ədəbiyyat Məcmuəsi (Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əsərləri). XVIII cild. Bakı: Elm, 2004, s. 286-293

20. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatında totalitar sovet rejiminin ifşası (Abay Dağlının yaradıcılığı əsasında).// Azərbaycan MEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2004, №3-4, s. 66-73.

21. Kərim Yaycılı. // Azərbaycan MEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2005, №3, s. 3-13.

22. Məhəmmədhüseyn Şəhriyar mühacirət ədəbi tənqidində. // Azərbaycan MEA-nın Məruzələri, 2005, №4, s. 201-204.

23. Mühacirət ədəbiyyatşünaslığı və 1920-1930-cu illərdə Azərbaycanda ədəbi proses. // XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri (tematik toplu) – I kitab, Bakı: Elm, 2006, s. 49-63.

24. Süleyman Təkinər və sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. // Azərbaycan MEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2007, №1, s. 22-29.

25. Stalinizmi ifşa edən əsər (M.Ə. Rəsulzadənin «Stalinlə ixtilal xatirələri»). // Azərbaycan MEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2007, №4, s. 10-16.

26. Mustafa Teymur Atəşlinin poeziyasına dair. // Ədəbiyyat Məcmuəsi (Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əsərləri), XX cild, Bakı: Ozan, 2007, s. 35-47.

27. Məhəmmədsadıq Aranın həyat və yaradıcılığına dair. // Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri (humanitar elmlər və pedaqogika seriyası). Naxçıvan, 2008, s. 80-84.

28. Azərbaycanlıların soyqırı¬mı mühacir yazarların bədii-publisistik irsində. // Ədəbiyyat Məcmuəsi (Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əsərləri), XXI cild, Bakı: Elm, 2008, s. 21-29.

29. Heydər Əliyev və ədəbi proses.// Kollektiv monoqrafiyanın fəsli. «Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı» monoqrafiyası. Bakı: Şərq-Qərb, 2009, s. 204-226.

30. Azərbaycan mühacirət nəsrində milli istiqlal hərəkatının inikası. // Ədəbiyyat Məcmuəsi (Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əsərləri), XXΙΙ cild, Bakı: Elm, 2009, s. 32-41.

31. Əhməd Ağaoğlunun «Sərbəst firqə xatirələri».// Azərbaycan MEA-nın Məruzələri, 2009, №5, s. 169-175.

32. Azərbaycan mühacirət nəsrində vətəndaş cəmiyyəti problemi (Ə.Ağaoğlunun «Sərbəst insanlar ölkəsində» əsəri əsasında). // Azərbaycan MEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, 2010, №2. s. 3-10.

33. Mühacir şair Alazan Baycan. // Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sa-yı/Number: 18, Ocak, Haziran, 2010, s. 263-272.

34. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı: elmi-nəzəri statusu və xronoloji sərhədləri. // «Humanitar elmlərin müasir durumu və ədəbiyyatşünaslığın nəzəri-metodoloji məsələləri». Bakı: Elm, 2010. s. 243-270.

35. Azərbaycan mühacirət nəsrində «düşərgə mövzusu»na dair. // Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri (humanitar elmlər seriyası). Naxçıvan, 2011, №2 (42), s. 73-76.

36. «Kitabı Dede Korkut» Azerbaycan Muhaceret Edebi-İlmi Düşüncesinde. // İzmir Ege Üniversitesi.Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı/Number: 21, Temmuz-Aralık, 2011. s. 41-46.

37. Azerbaycan Muhaceret Edebiyatında Kuzey Kıbrıs olayları. // Atatürk Üniversitesi. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. Erzurum, 2011, №45. s.83-88.

38. Müseyib (Musa Eyüp) Zeyem ve şiirleri. // Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. İzmir, (Yaz 2014), XIV/I, s. 75-88.

39. Azərbaycan mühacirət poeziyasının araşdırılma vəziyyəti. // Bakı Universitetinin Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası), 2014, №2, səh. 12-20.

40. Elçin ve Azerbaycan muhaceret edebiyatı araştırmalarının problemleri. // «Yeni Türk Edebiyyatı» dergisi, İstanbul, ekim 2014. №10, 113-121.

41. The Common Character of Azerbaijan Emigration Literature. // AENSI Journals, Advances in Environmental Biology, 9(11) June 2015, p. 228-237.

42. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının tədqiqi perspektivləri. // «Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı: reallıqlar, problemlər, vəzifələr» II Beynəlxalq elmi konfransının materialları, Bakı: Elm və təhsil, 2016 s. 11-23.

43. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin mühacirət dövrü bədii yaradıcılığı və ədəbiyyatşünaslıq fəaliyyəti. // «Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı kitabxanası» seriyası.I cild. M.Ə.Rəsulzadə. Bakı: Elm, 2016, s.10-58.

44. Azərbaycan mühacirət nəsrinin tədqiqi probleminə dair.// Azərbaycan MEA-nın «Xəbərlər»i (humanitar elmlər seriyası). 2018, №1, s. 28-33

45.Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatşünaslığı və çağdaş ədəbi-elmi fikir.// «Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı», 2019, №1, s. 178-183.

46. Mirzə Bala Məhəmmədzadənin bədii yaradıcılığında milli istiqlal məfkurəsinin inikası».// Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 100. Yılı Şerefine ve Kurucu Başkanı Mehmet Emin Resulzade ve Arkadaşlarının Anısına Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu’nun Bildirileri. Ankara, 2018 (çapa təqdim edilmişdir)

47. Mənim tanıdığım Yavuz Akpınar. // Türkiye ile türk dünyası arasında bir köprü: Yavuz Akpınar armağanı. Ankara:Bengü, 2018.s. 104-106

48. Türklüyə xidmətin ziyalı örnəyi. // Azərbaycan MEA. «Filologiya və sənətşünaslıq», 2019, №1, s. 217-219.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları
  1. Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il üçün Ədəbiyyat üzrə Dövlət Mükafatı;
  2. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəxri fərmanı.
Əsas iş yeri və ünvanı

Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu  AMEA, AZ1073, Bakı ş., Hüseyn Cavid prospekti, 117

Vəzifəsi Şöbə müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5101802
Mobil tel. (+994 50) 4975996
Ev tel. (+994 12) 4523222
Faks  
Elektron poçtu

nikpur@live.com