Qurbanov Vaqif Şıxı oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan, Ağsu rayonu, Bico kəndi  
Təvəllüdü 01.04.1948
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (indiki ADNSU), Geoloji-kəşfiyyat fakültəsi
Elmi dərəcəsi

Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru

Elmi rütbəsi

Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

04.00.21

Litologiya

Düzənlik Dağıstan və Cənubi Kalmıkiya perm-trias çöküntülərinin litologiyası və genezisi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

25.00.06

Litologiya

Skif-Turan plitəsinin Şərqi Önqafqaz və Cənubi Manqışlaq hüdudunda neftli-qazlı perm-trias çöküntülərinin litologiyası və əmələgəlmə şəraiti

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

112

 

31


2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

7

1

Əsas elmi nailiyyətləri Skif-Turan plitəsinin Şərqi Önqafqaz və Cənubi Manqışlaq çökəkliklərinin perm-trias çöküntülərinin litologiyası və əmələgəlmə şəraiti öyrənilmişdir.

Litoloji-paleocoğrafi kriteriyalar əsasında Şərqi Önqafqazın və Cənubi Manqışlağın perm-trias çöküntülərinin neft-qazlılıq perspektivliyi qiymətləndirilmişdir.

Şərqi Önqafqaz və Cənubi Manqışlaq regionunun perm-trias çöküntüləri üçün dörd inkişaf mərhələsinə məxsus (son perm, ilk trias, orta trias və son trias) 1:500000 miqyasında litoloji-paleocoğrafi xəritələr tərtib edilmişdir.

Cənubi Xəzər Çökəkliyinin şimali-qərb hissəsinin mezokaynazoy çöküntülərinin litoloji-petroqrafik və kollektor xassələri öyrənilmişdir.

CXÇ-nin neftli-qazlı zonalarının MQ çöküntülərinin kollektorluq xassələri öyrənilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. Уплотнение пермо-триасовых пород и его влияние на коллекторские свойства Восточного Предкавказья. Наука о земле, Сирия, Дамаск, 2001г., №1, с. 3-6.

2. Литология и нефтегазоносность пермо-триасовых отложений Восточного Предкавказья. Изд.-во Nafta Press, Баку, 2002 г. 215 с.

3. Литолого-палеогеографические критерии оценки нефтегазоносности пермо-триасовых отложений Восточного Предкавказья. Труды Института Геофизики АН Грузии, т. LVIII, 2004. с.114-118.

4. Литолого-стратиграфическая характеристика и вещественный состав триас-палеозойских отложений Южного Мангышлака. Литология и полезные ископаемые, М.: 2004, №6, с. 622-637.

5. Формации пермо-триасовых отложений Скифско-Туранской плиты и закономерности размещения залежей нефти и газа. Геология нефти и газа. Москва, 2005, №3, s. 12-20.

6. Новейшие геолого-геофизические данные о геологическом строении Скифско-Туранской плиты Среднего Каспия и в пределах Южной части Северного Каспия - Azərbaycanda geofiziki yenilikləri Bakı, 2008 № 3-4, səh. 38-42

7. Результаты исследований глинистых покрышек продуктивной толщи месторождений Бакинского архипелага Южного Каспия - Нефть, газ и бизнес, Москва, 2010 №5, стр.43-48.

8. Перспективы нефтегазоносности фундаментом Южно–Каспийской впадины Нефть, газ и бизнес №7, М., 2012 стр-24-34.

9. Kür dağlararası çökəkliyin kristallik bünövrəsinin neft-qazlılıq perspektivliyi - Azərbaycan Neft Təsərrüfatı 11,2013 səh. 10-18.

10. Günəşli yatağında neftqazəmələgəlmə şəraitinin kompleks məlumatlar əsasında qiymətləndirilməsi - Azərbaycan Neft Təsərrüfatı 2014, №3 səh. 3-7

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1976-1986 – Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu, asistent.

1986-2012 – Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, dosent

2001-2007 – Bakı Dövlət Universiteti, saat hesabı müəllim

2007-2011 – ADNA-nın Geoloji-kəşfiyyat fakültəsi, dekan

2012-2016 – ADNA, professor

2011-2015 – ADNA, tədris işləri üzrə prorektor

06.01.2015-03.09.2015 – ADNA, Rektoru vəzifəsini icra edən

2013-2016 – ADNA, kafedra müdiri

2016-cı ildən – Bakı Dövlət Universiteti, professor

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 2010 – Tərəqqi medalı
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Neft və Qaz İnstitutu, AZ1000, Bakı şəh., F. Əmirov küç., 9
Vəzifəsi Elmi işlər üzrə direktor müavini 
Xidməti tel. (+994 12) 4936713  
Mobil tel. (+994 50) 2140969 
Ev tel. (+994 12) 4376821 
Faks (+994 12) 4936789 
Elektron poçtu vaqifqurbanov@mail.ru