Sərdarlı Rauf Mədət oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 08.01.1949
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan (Bakı) Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru  
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər

TlSe və onun üç qat bərk məhlulların rəksi spektirlərinin optik spektroskopiya metodu ilə tədqiqi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər

A3B6 və A3B3C62 tipli birləşmələrin qəfəs dinamikası 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

261

 

57

 

57
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 8
Kadr hazırlığı:     

-        fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

10

2

Əsas elmi nailiyyətləri Rezonans və anharmonik qarşılıqlı əlaqənin, anizotropiyanın və qəfəs ardıcıllığının pozulmasının fonon spektrlərində qanuna uyğunluqları təyin edilmişdir. A3B6 və A3B3C62 tipli birləşmələrin qəfəsinin temperatur qeyri stabilliyinin tədqiqatları faza keçidlərin mövcudluğu aşkar edilmiş və hərtərəfli tədqiq edilmişdir. Birinci dəfə olaraq təyin edilmişdir ki, faza keçidləri ifrat strukturlu inkommensurate temperatur oblastları ilə müşahidə olunur. Tədqiq olunan obyektlərin qəfəs dinamikasını xüsusiyyətlərindən tam və dolğun informasiya əldə etmək ötrü Raman, infraqırmızı və neytron spektroskopiya üzrə eksperimentlər aparılmışdır. Sərdarlı R.M. bundan sonrakı elmi fəaliyyəti qamma şüaların və Yan-Teylor tipli aşkarların A3B6 и A3B3C62 birləşmələrin energetik spektrə təsirini öyrənməkdən ibarət idi. Bu tədqiqatların nəticəsi kimi, təyin edilmişdir ki, bəzi şərtlər çərçivəsində, laylı və zəncirvarı quruluşlu kristallar aşağı ölçülü sistemlərin kimi özlərini göstərir. Belə ki, bu birləşmələrdə relaksor tipli temperatur asılılığı, dielektrik əmsalının mənfi qiymətləri, kvant nöqtələrinə xas olan energetik spektr, mezoskopik ifrat strukturlar, terahertz  oblastında güclü udma zolaqları və sairə xüsusiyyətlər müşahidə edilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Sardarly R.M. “Vibration spectrum of the A3B3 and A3B3C62 compounds” Baku, “ELM”, 2004, 225p.

2. Sardarli R.M., Samedov O.A., Sadigov I.Sh. Relaxor properties of TlInS2 composites with nanodomain state. Ferroelectrics, 2004, v.298, p.275-281.

3. Sardarli R.M., Samedov O.A., Sadigov I.Sh. TlInS2, doped by Cr and Mn – new relaxor ferroelectrics. FTT, Solid State Physics (Physica Tverdovo Tela), 2004, v.46, N.10, p.1852-1855.

4. Sardarli R.M., Samedov O.A., Sadigov I.Sh. Relaxor behavior of Ge-doped TlInS2. Inorganic materials (Neorganicheskie materiali), 2004, v.40, N.10, p.1018-1022.

5. Sardarli R.M., Samedov O.A., Sadigov I.Sh., Najafov A.I., Salmanov F.T. Relaxor properties and conductivity mechanism of γ-radiated TlInS2 crystals. FTT, Solid State Physics (Physica Tverdovo Tela), 2005, v.47, N.9, p.1665-1669.

6. Sardarly R.M., Mamedov N.T., Wakita K., Shim Y., Nadjafov A.I., Samedov O.A., Zeynalova E.A. Dielectric properties, conduction mechanism, and possibility of nanodomain state with quantum dot formation in impurity-doped gamma-irradiated incommensurate TlInS2. Phys.Stat.Sol. (a) 203, No.11, (2006), 2845-2851.

7. Nadjafov A.I., Guseynov G.G., Alekperov O.Z., Sardarly R.M., Abdullaev A.P., Eyubova N.A. Electrophysical properties and polymorphic modification TlSe. Crystallography 2008, v.53, N 5, p. 864-868.

8. Sardarly R.M., Samedov O.A., Abdullayev A.P., Bayramov A.A. FEATURES OF CONDUCTIVITY ANISOTROPY OF INTERCALATED NANODIMENSIONAL RELAXOR TlInS2<Ge>. Journal ”Scientific Israel-Technological Advantages” MATERIAL ENGINEERING v.11, no.1, 2009. p.99-105.

9. Sardarly R.M., Samedov O.A., Abdullayev A.P., Huseynov E.K., Salmanov F.T. “Specific Features of Conductivity of γ–Irradiated TlGaTe2 Crystals with Nanochain Structure” Semiconductors 44, 485 (2010).

10. A.M. Panich and R.M. Sardarly, “Physical properties of the low dimensional A3B3 and A3B3C62 compounds,” Nova Science Publishers, New York (2010), p. 287.

11. Sardarly R.M., Samedov O.A., Abdullayev A.P., Salmanov F.T. “Giant dielectric relaxation in TlGaTe2 crystals”. FTT, Solid State Physics (Physica Tverdovo Tela), v.53, N.8, p.1488-1492 (2011).

12. Sardarly R.M., Samedov O.A., Abdullayev A.P., Huseynov E.K., E.M. Godjaev, Salmanov F.T. “Superion conductivity in TlGaTe2 crystals”. FTP, (Physica i Technica Poluprovodnicov), Semiconductors 45, 1009-1013 (2011).

13. Rauf Sardarly, Oktay Samedov, Adil Abdullayev, Famin Salmanov, Andzey Urbanovic, Frideric Garet, Jean-Louis Coutaz “Superionic Conductivity in One-Dimensional Nanofibrous TlGaTe2 Crystals” Japanese Journal of Applied Physics 50 (2011).

14. Sardarly R.M., Samedov O.A., Abdullayev A.P., Salmanov F.T., Alekperov O.Z.,Huseynov E.K., Aliyeva N.A. “Superionic Conductivity, Switching and Memory Effects in TlInSe2 and TlInTe2 Crystals” FTP, (Physica i Technica Poluprovodnicov), Semiconductors 45, No.11, 1387-1390 (2011).

15. Panich A.M., Mogilyansky D., Sardarly R.M. “Phase transitions and incommensurability in the layered semiconductor TlInS2 – an NMR study” J. Phys.: Condensed Matter 24 (2012), 135901.

16. Sardarly R.M., Samedov O.A., Aliyeva N.A., Agayeva R.Sh., Musa-zade T.N. "Superionic Conductivity and Specific Effects Induced by γ-Radiation in Nanofibrous TlGaTe2 сrystals" International Journal of Theoretical and Applied Nanotechnology, 2012, v.1, n.1, 20-28.

17. Sardarly R.M., Samedov O.A., Abdullayev A.P., Huseynov E.K., Salmanov F.T., Aliyeva N.A., Agayeva R.Sh. “Ionic conductivity and dielectric relaxation in γ - irradiated TlGaTe2 crystals”. FTP, (Physica i Technica Poluprovodnicov), Semiconductors 47, No.5, 696-701 (2013).

18. Сардарлы Р.М., Самедов О.А., Алиева Н.А., Гусейнов Э.К., Гасанов И.С. Поляризация, вызванная объемными зарядами и ионная проводимость в кристаллах TlInSе2. ФТП, 2014, том.48, вып.4, стр.442-447.

19. Arif Pashaev, Arif Badalov, Rauf Sardarly, Oktay Samedov, Nurana Alieva, Rayiha Agayeva, Aygun Orujova, Arzu Sardarli Prospective Application of A3B3C62 Type Semiconductors for Developing Nano-size Electronic Devices International Journal of Theoretical and Applied Nanotechnology, 2014, v.2, n.1, 9-17.

20. Sardarly R.M. “Metrology, standardization, certification and quality control”, (Dərslik, «Azərbaycan Hava Yolları», Milli Aviasiya Akademiyasının Poliqrafiya Mərkəzi) Baku, 2014, 111 s.

21. Panich A.M., Sardarly R.M. “205Tl NMR Study of Electron-Nuclear Interactions and Phase Transition in the Semiconductor TlGaTe2” J. Phys.: Condens. Matter: JPCM-101859.

22. R. M. Sardarly, F. Garet, M. Bernier and J.-L. CoutazChapter 18, “Characterization of Selenide, Sulfide and Telluride Materials by Terahertz Time-Domain Spectroscopy”. Series:NATO Science for Peace and Security Series B: Detection of Explosives and CBRN (Using Terahertz). Springer book. 2014, 257 p.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  IEEE member NO: 90600162
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutuAZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri
Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 5383224 
Mobil tel. (+994 50) 5476705 
Ev tel. (+994 12) 4326934
Faks  
Elektron poçtu sardarli@yahoo.com