Həsənov Allahverdi Biyakir oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şəki rayonu, Kiş kəndi
Təvəllüdü 16.02.1957
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı  Dövlət  Universiteti
Elmi dərəcəsi Texnika  elmləri  doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad01.02.04

Deformasiya  olunan bərk cismin mexanikası

Qeyri-stasionar termoözlüelastik  dalğaların yayılmasının bəzi məsələləri
Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

05.13.18 

Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və  proqram kompleksləri

Mexaniki  sistemlərin  xarici  qeyri-stasionar təsirlərə reaksiyasının  tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

122

 

22

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

4

Əsas elmi nailiyyətləri Mürəkkəb reologiyalı mühitlərdə qeyri-stasionar özlü-elastiki termomexaniki dalğaların yayılması proseslərinin ən ümumi riyazi modeli işlənmiş, bu mühitlərdə yerləşmiş texniki və ekoloji sistemlərin xarici dinamik təsirlərə reaksiyasının riyazi modelləri yaradılmış, bu obyektlərin keyfiyyət və istismar xarakteristikalarının  operativ monitorinqi və uzunmüddətli proqnozlaşdırılması sahəlrində mühüm nəticələr alınmışdır. Mürəkkəb strukturlu mühitlərin  maili səthlər üzrə qərarlaşmamış hərəkəti məsələləri tədqiq olunmuş, alınan nəticələr Böyük Qafqazın cənub yamacının Azərbaycan ərazisində dağ caylarında sel-daşqın hadisələrinin öyrənilməsi və proqnozlaş-dırılmasına tətbiq edilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1.Həsənov A.B. Çaylarda sel-daşqın hadisələrinin riyazi modelləşdirilməsi və proqnozlaşdırılması. Bakı. 2012.  144s.

2.Гасанов А.Б. Реакция механических систем на нестационарные внешние­   воздействия. Изд. ЭЛМ. Баку. 2004 г., 247 стр.

3.Gasanov A.B. Research of seismic dynamics of the granular arty solid. Proceeding of IFMCGM International Conference on Measurer and Control   of Granular Materials, Shanghai, China, 2003.

4.Гасанов А.Б., Распространение нестацио­нар­ных волн в вязкоупругом полупространстве с учетом внутреннего тепло­обра­зования и зависимости свойств материала от температуры.  Известия АН СССР, Механика твердого тела, № 1, 1987 г. стр.124-130.

5.Гасанов А.Б. Исследование поведения взрывоопасных сооружений при чрезвычайных ситуациях  // Доклады НАН  Азерб., №5-6, 2003 г.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  0.5 staff professor, Azerbaijani construction university 
Pedaqoji fəaliyyəti ADNA-da    0.5  ştat  professor
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, B.Vahabzadə 9., AZ1141
Vəzifəsi Söbə  müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5100523
Mobil tel. (+994 50) 3573664
Ev tel. (+994 12) 5698977
Faks  
Elektron poçtu mexanik5758@rambler.ru