Məmmədov Sabir Həsən oğlu

 

Veb-sayt   Image result for Məmmədov Sabir Həsən oğlu  
Anadan olduğu yer Gürcüstan, Marneuli r-nu, Kirəc- Muğanlı kəndi 
Təvəllüdü 25.02.1933 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika–riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad



01.03.02

Astrofizika

Zəif xromosfer alışmalarının tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 


01.03.02

Astrofizik

Günəş atmosferində dinamik proseslərin tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

74

 

33


27

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

   1. Günəş səthi hissəsinin (protuberanslarin, spikulların və s.) müşahidəsi üçün yeni üsul işlənib hazırlanmış və müşahidədə tətbiq edilmişdir. Bu üsul  Moskvada dərc olunan “Курс астрофизики и звездной  астрономии” ali məktəblər üçüç dəslik kitabında geniş şərh edilmişdir

 2. Hα xəttinin daxilində intensivliyin səviyyəsini bərabərləşdirmək üçün xüsusi spektral maska işlənib hazırlanmış və müşahidələrə tətbiq edilmişdir.

 3. Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının üfüqi günəş teleskopu üçün böyük səkkiz kameralı spektroqraf konsrtuksiya edilmiş və qurulmuşdur.

 4. Müxtəlif spektral xətlərin tezliyində Günəş alışmalarının və digər törəmələrin optik qalınlıqlarının tapılması üçün müxtəlif üsullar işlənib hazırlanmışdır. Bu üsullardan biri elmi ədəbiyyatda “Məmmədov üsulu” adlandırılmışdır.

  5. Bizim verdiyimiz müşahidə üsulu ilə birinci olaraq koronal protuberansların spektrində Hα xəttinin konturu alınmışdır. Bu üsuldan istifadə edərək biz birinci dəfə olaraq koronal protuberansları Günəş diskinin üzərində müşahidə etmişik

  6. Birinci dəfə olaraq bizim qurğu basitəsi ilə koronal protuberansların spektrində K Ca II xətti müşahidə edilmişdir. Bu xəttin emissiyada olduğu aşkar edilmişdir.

 7. Spikullarda MHD dalğasının olmasını birinci dəfə olaraq biz müşahidə etmişik.

 8. Spikulların çox ehtimal ki, tacda kondensasiya ilə əmələ gəlməsi mexanizmi irəli sürülmüşdür .

 9. Morton dalğasının fotosferin Hα udulma xəttinin yaranması oblastında yayılması göstərilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

  1. Мамедов С.Г. , Kули-Заде  Д.М., С.Г. Мамедов, М.М.Таиров, З.Ф. Шабанова:  Спектрофотометрический анализ атмосферы   αCMi по высокодисперсионным цифровым спектрам II. Профили D линий Na I и  b линий  MgI. ААЖ, 2014,  т.9, N1, c.27 -31
  2. С.Г Мамедов, Д.М. Кули-Заде, А.А. Рустамов, М.М. Мусаев:: Об одном методе определения длин волн в спикулах. Случай сверхдлинных волн.  . ААЖ, 2014, Т9, N1, c. 31.
  3. Мамедов С. Г., Кули-заде Д.М., Шабанова З.Ф., Мусаев М.М., Мустафа Ф. Р.: Полное число спикул на поверхности Солнца и их роль в нагреве и балансе массы солнечной короны. ААЖ, 2014, Т.9, с. 13.
  4. Мамедов С. Г., Кули-заде Д.М., Таиров М.М.: О тонкой структуре  профилей фраунгоферовых линий в спектре Проциона. Вестник БГУ, 2015,  N3, с. 23-27
  5. Mamedov S.G. et al: The localization of Moreton waves in the Solar atmosphere. 2015, Astronomy Report, v. 59, p. 165
  6. Мамедов С. Г. и др:  Некоторые проблемы асимметрии короналных спектральных линий. 2015 Кинематика и физика небесных тел, т. 31, с. 49
  7. Mamedov S.G. et al : The total number of Spicules on the Solar surface and their role in heating and mass balance in the Solar Corona. 2016,Astronomy Report, v. 60, p.848
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

Azərb SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı N. Tusi ad. Şamaxı Astrofizika RəsədxanasıAZ5626, Azərbaycan Respublikası, Şamaxı r., Y.Məmmədəliyev qəsəbəsi
Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3563655 
Ev tel. (+994 12) 4329853 
Faks  
Elektron poçtu

sabirmamedov@mail.ru