Əlyazmalar Fondu

 

Ünvan Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 35   
Tel. (+994 36) 5446991 

Faks  
Elektron poçtu elyazmalar_institutu@yahoo.com 
Direktor Fərman Yunis oğlu Xəlilov

Filologiya üzrə elmlər doktoru

(+994 36) 5446991

Direktor müavinləri  
Elmi katib  
Yaranma tarixi  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fondu ümummilli lider Heydər Əliyevin 7 avqust 2002-ci il tаrixli “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin təsis edilməsi haqqında” sərəncamına müvafiq olaraq yaradılıb, 2005-ci ildən fəaliyyət göstərir.
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Naxçıvan əlyazmalarının toplanılması, systemləş­dirilməsi və kataloqlaşdırılması 
Əsas elmi nəticələr

Naxçıvanın tarix və mədəniyyətinə aid yeni məlumatların əldə olunması və təbliği istiqamətində: Məhəmməd Həsən Ordubadinin “Astronomiya” əsərinin tərcüməsi və tədqiqi, Mirzə Məhəmməd Haşim ibn Museyib Naxçıvaninin “Həqaiqiət-Tarix” əsəri haqqında ilk məlumat, Suli Fəqihin “Yusif və Züleyxa” əsərinin tərcümə və tekstaloji tədqiqi, Məhəmməd Naxçıvaninin “Səhabəd Dumu” əsərinin mətn xüsusiyyətlərinin təhlili, Hatif İsfəhaninin “Tibbinamə” əsərinin aşkarlanması və ilk tədqiqi, Fazil Naxçivaninin “Tibbinamə” əsərinin ilkin araşdırılması, tib­binamələrin mətn xüsusiyyətləri və tərcüməsi, Əliqulu Mirzayi Naxçıvaninin “Əqaide-fəlsəfə” əsərinin ilk tədqiqi, Naxçıvanı tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin ərəb əlifbası ilə yazılan 41 iclas protokolunun əlyazma mətnlərinin araşdırılması və təhlili.

1. A.C.Cəlilova. Bayrək Quşçuoğlu. Bakı: Səda, 2005, 200 s.

2. S.M.İbrahimov. Şərq peripatetizmi və islamda imamilik. Təbriz: Firuzan, 1385 (2006), 188 s.

3.  S.M.İbrahimov. İsna əşəri. Bakı: MBA-MMC, 2007, 120 s.

4. S.M.İbrahimov. Munisnamə.  Bakı: AzTU, 2008, 143 səh. 

5. Suli Fəqih. Yusif və Züleyxa (ərəb əlifbası ilə yazılmış əlyazmadan transliterasiya, ön söz, lüğət və tərtibat). Bakı: MBM, 2008, 400 s.

6. S.M.İbrahimov. Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin “Səhabəd-Dümu” əsərində fəlsəfi düşüncələr. Bakı: AZ.TU Nəşriyatı, 2009, 146 s.

7. S.M.İbrahimov Naxçıvanın milli mənəvi sərvəti olan əlyazma mətnlərinin araşdırılması. Bakı: AZ.TU Nəşriyyatı, 2011, 201 s.,

8. S.M.İbrahimov. Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin “Səhabəd-Dümu” əsərində fəlsəfi düşüncələr. I-II cild (metodik vəsait). Naxçıvan: İdeya, 2011, 320 s.,

9. S.M.İbrahimov. Şərq peripatetizmi fəlsəfəsində insan amili (metodik vəsait). Naxçıvan: İdeya, 2011, 75 s.

10. S.M.İbrahimov. “Heydər Əliyev və əxlaqi dəyərlər”. Naxçıvan: Əcəmi, 2013, 280 s.,

11. S.M.İbrahimov. Nizami Gəncəvi. Azərbaycanca yazdığı divan. Bakı: İqra, 2013, 188 s.

12. S.M.İbrahimov. Направления исследований Нахчыванских рукописей (сворник статей). LAPLANBERT Academie Publishing. Германия, 2014, 56 с.

13. Məhəmməd Naxçıvaninin Təbriz Milli Kitabxanasına hədiyyə etdiyi kitabların kataloqu (tərcümə və şərh). I c. Fars dilindən tərcümə edən və tərtibçi F.Eylazov. Naxçıvan” Tusi, 2014,128 s.

14. Məhəmməd Naxçıvaninin Təbriz Milli Kitabxanasına hədiyyə etdiyi kitabların kataloqu (tərcümə və şərh). II cild. Fars dilindən tərcümə edən və tərtibçi F.Eylazov. Naxçıvan: Tusi, 2014,126 s.

15. Hatif İsfəhani Ordubadi “Tibbnamə” (tərcümə və şərh). Çapa hazırlayan F.Eylazov. Naxçıvan: Əcəmi, 2015, 240 s.

16. F.Xəlilov maarif fədaisi: Həsən bəy Qazıyev. Naxçıvan: Əcəmi, 2016, 88 s. 

17. F.Xəlilov Naxçıvanın elmi, ədəbi və mədəni mühiti: tədqiqlər. 2017, 248 s.

18. İbrahimov S. Naxçıvanın mənəvi-mədəni irsinə dair əlyazma mətnləri. Bakı: Elm və təhsil, 2017, 336 s.

19. F.Xəlilov. Naxçıvan ədəbi mühitinin yetirməsi: Seyid Səbri. Naxçıvan: Əcəmi, 2018, 264 s.

20. S.İbrahimov. Nemətullah Naxçıvani: XV əsrin görkəmli təsəvvüf və təfsir alimi. Naxçıvan: Əcəmi, 2018, 104 s.

21. F.Xəlilov. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Əlyazmalar Fondu. Naxçıvan: Əcəmi, 2019, 64 s.

İşçilərinin ümumi sayı 10
Struktur bölmələri

Əlyazmaların toplanılması şöbəsi

Əlyazmaların kataloqlaşdırılması, tədqiqi və nəşri şöbəsi

Əlyazmaların mühafizəsi, gigeyenası və bərpası şöbəsi

Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri
 

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri
 

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri
 
İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs  
Elmlər doktorları

Fəlsəfə doktorları