Struktur bölmələri

Antik və orta əsrlər arxeologiyası şöbəsi
Avtomatlaşdırma və seysmalogiya laboratoriyası
Azərbaycanşünaslıq şöbəsi
Arxeoloji xidmət şöbəsi
Biokimyəvi tədqiqatlar laboratoriyası
Bitki sistematikası şöbəsi
Biblioqrafiya şöbəsi
Coğrafiya şöbəsi
Dənli-taxıl, paxlalı və texniki bitkilər laboratoriyası
Dilçilik şöbəsi
Elmi-təşkilat şöbəsi
Etnoqrafiya şöbəsi
Elmi texniki və patent şöbəsi
Ekotexnoloji tədqiqatlar və monitorinq laboratoriyası
Ekoloji coğrafiya şöbəsi
Elmi İntellektual Bazanın idarə edilməsi bölməsi
Episentral şöbə
Episentral şöbə
Elmi əlaqələr şöbəsi
Elektron resursların formalaşdırılması şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması, tədqiqi və nəşri şöbəsi
Əlyazmaların toplanılması şöbəsi
Ədəbiyyatşünaslıq şöbəsi
Əlyazmaların mühafizəsi, gigeyenası və bərpası şöbəsi
Ədəbiyyatın elmi komplektləşdirilməsi şöbəsi
Ədəbiyyatın elmi işlənməsi şöbəsi
Folklorşünaslıq şöbəsi
Fiziki tədqiqatlar laboratoriyası
Fondun təşkili, mühafizəsi və istifadəsi şöbəsi
Geoekologiya və seysmalogiya laboratoriyası
Heydər Əliyev irsinin təbliği şöbəsi
Hüquq bölməsi
Hüquq bölməsi
Hidrogeologiya və mineral sular laboratoriyası
Xidmət şöbəsi
Xüsusi işlər bölməsi
İnformasiya Texnologiyalarının hazırlanması və tətbiqi şöbəsi
İqtisadiyyat şöbəsi
İnnovativ layihələr şöbəsi
İnnovasiyaların hazırlanması və tətbiqi bölməsi
İctimai iaşə xidməti
Kadrlar və Doktorantura şöbəsi
Konstruktor-texnolojı şöbəsi
Konstruksiya materiallarının texnologiyası laboratoriyası
Kitabşünaslıq şöbəsi
Kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi
Komendant
Qədim və orta əsrlər tarixi şöbəsi
Qafqaz tarixi şöbəsi
Qədim dövr arxeologiyası şöbəsi
Qərbi Avropa ədəbiyyatı şöbəsi
Layihə konstruktor şöbəsi
Layihələr və himayədarlarla iş bölməsi
Maliyyə-uçot və hesabat şöbəsi
Materialların yetişdirilməsi üzrə şöbə
Mexaniki işlər üzrə tədqiqatlar və işləmələr laboratoriyası
Meyvə, tərəvəz və üzümçülük laboratoruyası
Musiqi və teatr şöbəsi
Mineral xammalın kimyası və texnologoyası laboratoriyası
Mineral xammalın kompleks emalının texnologiyası laboratoriyası
Mərkəzi Elmi Kitabxana
Maliyə bölməsi
Nəşriyyat
Neft-kimya proseslərinin işlənməsi labaratoriyası
Nəbatat şöbəsi
Onomastika şöbəsi
Orta əsrlər tarixi şöbəsi
Səma cisimlərinin fotometriyası şöbəsi
Səma cisimlərinin mövqe müşahidələri şöbəsi
Sorbsiya prosesləri laboratoriyası
Sənədlərin konservasiyası, bərpası və surətçıxarma şöbəsi
Sərbəst Elektron Resurslarla iş bölməsi
Şərq ədəbiyyatı şöbəsi
Texniki-estetika şöbəsi
Təcrübə istehsalat şöbəsi
Torpaq ehtiyatları laboratoriyası
Təcrübə istehsalat şöbəsi
Texnoloji şöbə
Təlimlərin təşkili bölməsi
Təchizat və anbara nəzarət
Təsvir-dekorativ tətbiqi sənətlər şöbəsi
Ümumi şöbə
Yeni və ən yeni tarix şöbəsi
Yaşıllaşdırma xidməti
Zooloji tədqiqatlar şöbəsi
“Elmi-kütləvi işlər” şöbəsi
“Elmi fondlar” şöbəsi
“Elmi və bədii tərtibat” şöbəsi
“Elmi ekspozisiya” şöbəsi
“Elmi-informasiya və kitabxana” şöbəsi
“Ümumi” şöbəsi