Fizika İnstitutu

 

Veb-sayt

www.physics.gov.az

www.physics.mehdiyev.me

Ünvan AZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Tel. (+994 12) 5387646
Faks (+994 12) 5395961
Elektron poçtu  azhep@physics.ab.az
Baş direktor Akademik Arif Məmməd oğlu Həşimov
İcraçı direktor

Hüseyn Behbud oğlu İbrahimov

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor

Elmi katib

Zaur İsmayıl oğlu Süleymanov

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 5397423

Mobil tel.: (+994 51) 9577787

E-poçt: elmi­_katib@physics.ab.az
Yaranma tarixi  İnstitut 1945-ci ildə yaradılıb.
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 1. Kondensə olunmuş hal fizikası

2. Optoelektronikanın fiziki- texniki əsasları

3. Nüvə fizikası və yüksək enerjilər fizikası

4. Energetikanın fiziki-texniki problemləri

Əsas elmi nəticələr

Selenin müxtəlif modifikasiyalarının strukturu, enerji spektri, bu yarımkeçirici köçürmə hadisələrinin, müxtəlif taraz və qeyri-taraz elektron proseslərinin mexanizmləri, amorf, kristal və maye selenin fiziki xassələrinə xarici amillərin təsir mexanizmləri müəyyənləşdirilmiş, selen düzləndiricilərinin hazırlanması üzrə yeni istehsal sahəsi yaradılmışdır.

AIIIBV, AIIIBVI, AIVBVI birləşmələri, onlar əsasında bərk məhlullar və çoxkomponentli geniş yarımkeçiricilər sırasının kinetik, optik xassələri və quruluş çevrilmələri tədqiq olunub və yeni qalvanomaqnit, termomaqnit və tenzometrik çeviricilər yaradılmışdır.

Kristal bərk cisimlər üçün çox böyük (qiqant) foto-termo-deformasiya effektinə malik materiallar sinifi aşkar edilmiş, kiçik amplitudlu işıq impulsları ilə idarə olunan və işıq enerjisini nanoölçülü məsafələrə qədər mexaniki xətti hərəkətə çevirən aktuator işlənmiş, nanoobyektlər yaratmaq üçün yeni texnologiya təklif olunaraq, bu texnologiya ilə terahers diapazonda spin dalğaları generatoru və qəbuledicilərinin yaradılmasında istifadə oluna bilən nanoölçülü difraksiya qəfəsi işlənib hazırlanmışdır.

AIIIBVI və AIIBVI yarımkeçirici və yarımmetal sferik kvant nöqtələri üçün elektronların, yüngül və ağır deşiklərin enerjisinin kvant nöqtəsinin radiusundan asılılığı təyin edilmişdir.

Se əsasında kristallaşmaya davamlı fotohəssas şüşəvari yarımkeçirici xalkogen sistemin (Se-As, Se-Te) nümunələrinin alınma texnologiyası işlənib hazırlanmış və bu sistemlərin kompleks fiziki xassələri tədqiqi olunmuşdur.

TlInS2 kristalında yaddaş effektinin mövcudluğu müəyyən edilmişdir.

Yüksək müqavimətli və enli zolaqlı CaGa2S4, CdGa2S4 və digər xalkogenid yarımkeçiricilərin fizikası, texnologiyası və texnikası üzrə tədqiqatlar bu maddələrin işıq mənbələri, işıq qəbulediciləri, qeyri-xətti optik çeviricilər, elektrofotoqrafik təbəqələr və s. yaratmaq üçün perspektivli olmaları müəyyən edilmişdir.

Laylı kristal quruluşlu yeni yarımkeçirici materiallar alınaraq onların elektron və fonon spektrləri müəyyənləşdirilmiş, onlarda stimullaşdırılmış şüalanma, elektron-deşik mayesi, Holl sabitinin kvantlanması aşkar edilmişdir.

Kondensə olunmuş halın nəzəriyyəsi inkişaf etdirilmişdir.

Yeni termoemission qalvanomaqnit effektləri aşkar edilmiş, spektrin 0,45-14 mkm oblastı üçün termoelektrik soyuduculu radiasiyaya davamlı fotoqəbuledicilərin, yüksək effektivli termo- və maqnitotermoelektrik materialları və soyuducularının, ionların çıxarılmasının yeni plazmooptik sisteminin, opto-elektron cihazlarının tam diaqnostikası üçün yeni zədəsiz metodların yaradılmasının fiziki əsasları işlənmiş, onların təcrübi nümunələri hazırlanıb sınaqdan keçirilmiş və tətbiq edilmişdir.

Yeni yüksəktemperaturlu ifratkeçiricilər alınmışdır.

Yeni yüksəkeffektli elektron texnikası funksional materialları, onların nazik və epitaksial təbəqələri alınmışdır.

Metal məsaməli silisium strukturu əsasında yüksək tezlikli nəmişlik, hidrogen, karbon oksidini təyin edən detektorlar və mini batareyalar işlənilmişdir.

Akustooptik ləngitmə xətləri, akustooptik ponaram qəbuledicisi və akustooptik razılaşdırılmış süzgəc işlənib hazırlanmışdır.

Yüksək gərginlikli qeyri-xətli elektrik şəbəkələrində yaranan ifrat gərginliklərin kumulyativ yüksəldilməsinin aradan qaldırılmasına aid silsilə işlər yerinə yetirilmişdir.

Elektrik təsirlərinə əsaslanan üsullar tədbiq etməklə yüksək elektrofiziki xüsusiyyətlərə malik dielektrik materiallar hazırlanmışdır.

Kompozitlər əsasında müxtəlif məqsədli, akustik, optoakustik, fotoelektrik və akustoelektron çeviricilər işlənib hazırlanmışdır.

Böyük Adron Kollayderində ATLAS təcrübələrində Hiqqs bozonun spin,fəza və yük cütlüyü kvant ədədləri təyin edilmiş, Hiqqs bozonun parçalanma kanallarının birgə təhlili nəticəsində adı çəkilən kvant ədədlərinin Standart Modeldən irəli gələn nəticələrə uyğunluğu və bu kvant ədədlərinin alternativ qiymətlərinin 99,8% ehtimalla istisna olunduğu göstərilmişdir.

İşçilərinin ümumi sayı 607
Struktur bölmələri  

Elmi şura

-       sədr

-       sədr müavini

-       katib

-       üzvləri

 

Həşimov Arif Məmməd oğlu

İbrahimov Hüseyn Behbud oğlu

Süleymanov Zaur İsmayıl oğlu


Abdullayev  Nadir  Allahverdi oğlu

Abdullayeva Sevda Həsən qızı

Abdinov Cavad Şahvələd oğlu

Bağırova Sitarə Məmmədhüseyn  qızı

Bayramov  Ayaz   Hidayat   oğlu

Cahangirli Zakir Ağasoltan oğlu

Cəfərov Elçin İman oğlu

Cəfərov Təyyar Cümşüd oğlu

Cəfərova Elmira Əsəd qızı

Əjdərov Hüsnü Xəlil oğlu

Əmiraslanov İmaməddin Rəcəbəli oğlu

Hüseynov Rauf Rüstəm oğlu

Hüseynov Vəli Allahverdi oğlu

İsayev Abasət İsa oğlu

Kərimova Elmira Məmmədəli qızı

Qacar Çinqiz Oveysoviç

Mehdiyev Tələt Rzaqulu oğlu

Mehdiyeva Səlimə İbrahim qızı

Məmmədov Əli İsa oğlu

Məmmədov Nazim Timur oğlu

Məmmədov Tofiq Qambay oğlu

Nağıyev Şakir Məmməd oğlu

Nəcəfov Arzu İslam oğlu

Nəhmədov Ənvər Piriverdi oğlu

Nuriyev Hidayət Rəhim oğlu

Paşayev Arif Mircəlal oğlu

Salayev Eldar Yunis oğlu

Seyidov Zakir Yuhənnəs oğlu

Səmədova Ülkər Fərruх qızı

Tağıyev Oqtay  Bahadır oğlu

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       katib

-       üzvləri
 

Ülkər Səmədzadə

Ülviyyə Səfərzadə

Məryəm Əhmədli

Aytən Əliyeva

Suma Hüseynova

Xuraman Əhmədova

Aynur Qəhrəmanova

Cavid Cəlili

Aytən Şərifli

Vəfa Əliyeva

Vəfa Hacıyeva

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

 -      elmi katib

 

-      üzvləri
 
Nazim Timur oğlu Məmmədov

Mirbaba Mircavad oğlu Babayev

Dürdanə Həmid qızı Araslı


Cavad Şahvələd oğlu Abdinov

Nadir Allahverdi oğlu Abdullayev

Barxal Şaban oğlu Barxalov

Ayaz Hidayat oğlu Bayramov

Təyyar Cümşüd oğlu Cəfərov

İmaməddin Rəcəbəli oğlu Əmiraslanov

İlham Soltan oğlu Həsənov

Rauf Rüstəm oğlu Hüseynov

Azad Çingiz oğlu İzmaylov

Çingiz Oveysoviç Qacar

Oktay Kazım oğlu Qasımov

Tələt Rzaqulu oğlu Mehdiyev

Səlimə Ibrahim qızı Mehdiyeva

Tofiq Qambay oğlu Məmmədov

Şakir Məmməd oğlu Nağıyev

Arzu İslam oğlu Nəcəfov

Ənvər Pirverdi oğlu Nəhmədov

Bəkir Abbas oğlu Tahirov

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 

Sitarə Bağırova

Məryəm Əhmədli

Şəhla Əliyeva

Suma Sakit qızı Hüseynova

Aygün Nəbi qızı Hüseyinquliyeva

Rəidə İbrahim qızı Muxtarova

Sənan Mübariz oğlu Paşayev

İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri

Məryəm Rafaelqızı Əhmədli

Tel.: (+994 12) 5372365

Elmlər doktorları

 Fəlsəfə doktorları