Polimer və elektroaktiv materialların radiasiya fizikası laboratoriyası

Tel. (+994 12) 5383413  
Faks (+994 12) 5383413  
Elektron poçtu arifm50@yandex.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri Məhərrəmov Arif Musa oğlu

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor 

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  1. Yüksək elektret, antistat, termolüminessent xassələrinə malik polimer kompozitlərin alınması.

2. γ-, UB- şüalanmanın polimer mikro- və nanokompozitlərin quruluş və elektrofiziki xassələrinə təsirinin öyrənilməsi.

3. Kompozit elektretlərdən γ-dozimetriyada istifadə imkanlarının tədqiqi.

Əsas elmi nəticələri 1. Aktiv xassəli polimerlərdə və kompozit materiallarda üstmolekulyar quruluşun radiasiyanın təsiri ilə baş verəcək proseslərə təsiri öyrənilmişdir. Yüksək elektret və pyezoxassəli polimer materiallardan γ-dozimetriyada istifadə imkanları göstərilmişdir. Nazik təbəqəli polimerlərdə radiasiya kimyəvi proseslərin mexanizm və istiqaməti müəyyən edilmişdir.

2. Polimer təbəqələrin orientasion dartılması ilə yaranmış kreyzlərdə kimyəvi sorbsiya üsulu ilə müxtəlif tip nanohissəciklər (CdS, CuS, ZnS və s.) formalaşdırılmış və onlarda elektret yüklərinin relaksasiyası , elektrofiziki və radiotermilüminessensiya xassələri öyrənilmişdir.