ANA SƏHİFƏ >> Şəki Regional Elmi Mərkəzi

Veb-sayt www.shrem.az
Ünvanı AZ5500, Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri, L.Abdullayev küç., 24
Tel.

(+994 24) 2460411

(+994 24) 2461712

Faks (+994 24) 2461712
Elektron poçtu

shrem@mail.ru

Direktor

Yusif Hacıbala oğlu Şükürlü

Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

(+994 24) 2461712

(+994 50) 6556868

yusifsh@mail.ru

Direktor müavinləri

Fərhad Şirin oğlu Əzizov

elmi işlər üzrə

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

(+994 24) 2460504

(+994 50) 6126564

(+994 77) 6126564

azbioflor@rambler.ru

Rəhim Həmid oğlu Abdurahmanov 

ümumi işlər üzrə

(+994 24) 2440747

(+994 50) 6480887

Elmi katib

Vüqar Əbülfət oğlu Abdurahmanov

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

(+994 50) 2716520

(+994 55) 9184094

abdurahmanov_v@mail.ru

Mərkəzin yaranma tarixi

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin 14 aprel 1972-ci il tarixli iclasnın qərarı ilə akademiyanın Fizika İnstitutunun nəzdində Şəki Zona Elmi Bazası (ŞZEB) yaradılmışdır. Bu müəssisənin yaradılmasında məqsəd Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunun sənaye və kənd təsərrüfatını daha da inkişaf etdirməkdən ötrü elmin qabaqcıl nailiyyətlərini istehsalata tətbiq etməklə səmərəliliyi artırmaqdan ibarət idi.

Sonralar Elmi Bazada müvafiq qruplar “Geologiya” ,“Genofond” , “Biokimya” və “Biofizika” qrupları yaradılmışdır.

16.04.1995-ci il 13/1 saylı Akademiyanın Rəyasət Heyətinin qərarına əsasən Şəki Zona Elmi Bazasına Şəki Regional Elmi Mərkəzi statusu verildi. Həmin qərarla Elmi Mərkəzdəki beş tədqiqat qrupu laboratoriyaya çevrildi və əlavə olaraq iki yeni - “Sellərin Öyrənilməsi”və “Folklorşünaslıq və El Sənətləri” laboratoriyaları yaradılıaraq, laboratoriyaların sayı 7-yə çatdırıldı.

2014-cü ildə Şəki Regional Elmi Mərkəzdə AMEA-nın yeni Nizamnaməsinə uyğun olaraq, struktur dəyişiklikləri həyata keçirilmişdir. Labaratoriyalar şöbə kimi adlandırılmışdır.

Şöbələrin fəaliyyət istiqamətlərinə görə yeni adları Landşaftşünaslıq, Ekoloji coğrafiya, Bitkilərin biokimyası, Molekulyar biofizika, Tut ipəkqurdunun seleksiyası, Bitkilərin Genofondu və Biomüxtəliflik, Folklorşünaslıq və el sənətləri, Tarixi irs və Etnoqrafiya şöbələri kimi təsnif edilmişdir.

Hazırda Elmi Mərkəzdə 90 nəfərə yaxın elmi və texniki işçi çalışır. Onlardan 3 nəfəri elmlər doktoru, 10 nəfəri fəlsəfə doktorlarıdır. İki nəfər doktorluq dissertasiyası üzrə işini yekunlaşdıdmış və müzakirəyə təqdim etmişdir.

Ümumiyyətlə, son on ildə 3 nəfərin fəlsəfə doktoru üzrə disertasiya işi müdafiə olunub. 13-ü xaricdə olmaqla 150 elmi məqalə çap olunub. 18-si beynəlxalq olmaqla 40 tezis nəşr olunub.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Şəki Regional Elmi Mərkəzi Elmi Şurası təşkilatın fəaliyyətinə cari rəhbərliyi həyata keçirmək, AMEA Rəyasət Heyətinin və Elmi Şura yığıncağının qərarlarının icrasını, Elmi Mərkəzin funksiyalarını onun Nizamnamə tələblərinə uyğun yerinə yetirməsini tənzimləmək üçün yaradılmışdır. Elmi Şuranın tərkibində 15 nəfər vardır ki, bunların 3-ü elmlər doktoru, 10-u fəlsəfə doktorları, 2 nəfəri şöbə müdirləridir.

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Yerli bitki və heyvanat aləminin öyrənilməsi: təbiət abidələrinin bərpası;

Torpaqların məhsuldarlığının yüksəldilməsi və onların eroziyadan qorunması; meşə bitkilərinin inkişaf etdirilməsi; sel axınları ilə mübarizə;

Zonanın becərilən və perspektivli bitkiləri üzrə genetika və seleksiya işləri üzrə stasionar tədqiqatların aparılması;

Biogeokimyəvi əyalətin tədqiqi;

Böyük Qafqazın cənub yamacı zonasının yeraltı sərvətlərinin aşkar edilməsi ilə bağlı axtarış işlərinin aparılması, eləcə də sənayedə istifadə edilməsi və işlənməsi imkanlrı üçün yerli xammal ehtiyatlarının öyrənilməsi;

Tut ipəkqurdu baramasının kompleks fiziki metodlarla tədqiqi; heyvandarlıq və quşçuluqda şüalanmanın stimullaşdırılması;

Balakən-Şəki bölgəsinin folklorunun , tarixi irsinin və el sənətlərinin toplanması və tədqiqi.

Əldə etdiyi əsas elmi nəticələr

Şəki Regional Elmi Mərkəzi, bu günə qədər 18 Müəlliflik Şəhadətnaməsi və 2 Patent almışdır.

Tut ipəkqurdunun seleksiyası şöbəsi üzrə:

1. Z. Əlizadə, Şəki İpəyi uzaq karvan yollarında, Bakı 2007

2. Z. Əlizadə, İpəkçilik üzrə izahlı lüğət, Bakı 2013 (nəşriyyatda)

Landşaftşünaslıq şöbəsi üzrə:

1. Ализаде, Литология рудо вмещающих отложений и геохимия рудных элементов сложнодислоцированных районов (на примере средне и верхнеюрских отложений южного склона Большого Кавказа), Киев 1988 (doktorluq dissertasiyası)

2. Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri (Şəkirayonu), Bakı 1999.

3. Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri (Balakənrayonu), Bakı 1999

4. Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri (Qaxrayonu), Bakı 2001.

5. Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri (Oğuzrayonu), Bakı 2001

6. Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri (Qəbələrayonu), Bakı 2002

7. Z. Əlizadə, H. Mustafabəyli, Tətbiqi geokimyanın bəzi problemləri, Bakı 2007

8. Geokimya üzrə sorğu kitabı, Bakı 2014 (tərcümə)

“Ekolojicoğrafiya” şöbəsi üzrə:

1. A, Həsənov, Z. Əlizadə, S. Allahverdiyeva, Çaylarda sel və daşqın hadisələriin riyazi modelləşdirilməsi və proqnozlaşdırılması, Bakı 2012

2. Kiş çayı hövzəsində sel hadisələri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri ,Bakı 2010. (tərcümə)

Molekulyar biofizika şöbəsi üzrə:

1. Ю. Шукурлу, Структурные белки, Баку 2006

Mərkəzin işçilərinin ümumi sayı 95
Mərkəzin struktur bölmələri

Landşaftşünaslıq şöbəsi

Ekoloji coğrafiya şöbəsi

Bitkilərin biokimyası şöbəsi

Tut ipəkqurdunun seleksiyası şöbəsi

Molekulyar biofizika şöbəsi

Genofond və Biomüxtəliflik şöbəsi

Folklorşünaslıq və el sənətləri şöbəsi

Tarixi irs və etnoqrafiya şöbəsi

Gənc alimlər və mütəxəsislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri


Rahim Həsənov

Aygün İsmayılova

Coşqun Məmmədov

Qafqaz Ağabalayev

Həmkarlar təşkilatı

-       sədr

-       sədr müavini

-       büro üzvləri

 

Qüdrət Bəkirov

Aqil Mustafayev

İlqar Seyidzade

Yevgeniya Bəkirova

Pakizə Zakirova

İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs  

Elmlər doktorları

 Fəlsəfə doktorları